Jak zakazać zatrudnionemu działalności konkurencyjnej po zakończeniu umowy?

Należy wiedzieć, że z zatrudnionym na podstawie każdej z umów (o pracę, zlecenia i dzieło) można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji obowiązującym także po zakończeniu umowy.

Trzeba wiedzieć, że w art. 101 k.p. uregulowano kwestie dotyczące umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca może ją zawrzeć z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W takiej umowie reguluje się okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy w zamian za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej w tym czasie. Przepis gwarantuje minimalną wysokość odszkodowania, które były pracownik będzie otrzymywał od byłego pracodawcy. Odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Może być ono wypłacane w miesięcznych ratach.

Trzeba też powiedzieć o tym, że przy zakazie konkurencji zastrzeżonym po ustaniu umowy zlecenia lub umowy o dzieło były zleceniodawca lub zamawiający nie muszą spełniać wymogów wynikających z kodeksu pracy. Istnieje jednak spór o dopuszczalność ustanowienia w umowach cywilnoprawnych nieodpłatnego zakazu konkurencji po ich ustaniu. Sąd Najwyższy w wyroku z 11 września 2003 roku (III CKN 579/01) stwierdził, że zakaz konkurencji po wykonaniu dzieła bez jakiegokolwiek odszkodowania dla wykonawcy jest nieważny, gdyż narusza zasady współżycia społecznego. Znów w nowszym orzecznictwie wskazuje się, że nieodpłatny zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych jest dopuszczalny (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 września 2018 roku, VII AGa 38/18).

Dodatkowa uwaga – zawarcie klauzuli konkurencyjnej w umowie cywilnoprawnej nie wymaga przestrzegania rygorów określonych w kodeksie pracy, ale treść i cel klauzuli nie może naruszać zasad współżycia społecznego.

Leave a comment