Wzór umowy o powierzenie samochodu pracownikowi

Umowa powierzenia samochodu jest dokumentem, który nakreśla obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie korzystania z pojazdu pracodawcy. Dokument ten jest zazwyczaj podpisywany przez pracownika przed uzyskaniem zgody na korzystanie z pojazdu. W tym artykule omawiamy znaczenie umowy powierzenia samochodu pracowniczego oraz jak ją napisać.

Czym jest umowa powierzenia samochodu pracownikowi i dlaczego jest ważna?

Umowa powierzenia samochodu służbowego to pisemny dokument pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, który pozwala pracodawcy na powierzenie pracownikowi samochodu oraz określa obowiązki każdej ze stron. Umowa ta służy zapobieganiu nadużyć i niewłaściwemu wykorzystaniu majątku firmy.

Dokument ten daje pracodawcy zgodę na powierzenie pojazdu pracownikowi i umożliwienie mu korzystania z samochodu do celów służbowych i osobistych.

Jak napisać wzór umowy o powierzenie samochodu pracownikowi?

Zatrudniając pracownika do prowadzenia Twojego samochodu, musisz zrozumieć konsekwencje prawne takiego stosunku. Powinieneś upewnić się, że warunki umowy są jasno określone. W umowie powinieneś zawrzeć następujące postanowienia:

1. Zasady korzystania z pojazdu, np. pracownik musi używać pojazdu wyłącznie do określonego użytku (służbowgo lub/i osobistego).

2. Obowiązki stron, np. pracodawca jest odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu. Jest on zobowiązany do zapewnienia, że pojazd jest bezpieczny do jazdy i posiada odpowiednią ilość gazu i oleju.

3. Odpowiedzialność, np. jeżeli pracownik spowoduje obrażenia ciała lub szkody na rzecz innych osób lub mienia, zarówno pracodawca, jak i pracownik będą odpowiedzialni za wszelkie poniesione przez nich koszty lub szkody.

4. Rozliczenia, np. pracownik powinien rozliczyć się z każdego przejechanego kilometra.

5. Czas trwania umowy, np. pracodawca może rozwiązać umowę w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn.

6. Postanowienia końcowe, np. obie strony muszą zgodzić się na wszystkie warunki zawarte w umowie.

1 Comment

  • arriva
    Posted 21 sierpnia, 2022 8:23 am

    Jeśli masz pracownika, który będzie prowadził pojazd Twojej firmy przez dłuższy czas, rozważ podpisanie przez niego wzoru umowy. Nakreśla ona ich odpowiedzialność i obowiązki oraz zapewnia, że przez cały czas zachowują profesjonalizm.

Leave a comment