Logo moto-umowa.pl

Rękojmia

Rękojmia - odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego przedmiotu. Odpowiedzialność tę regulują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi (artykuł 556 i następne k.c.).

Wadliwy samochódKupiłeś samochód używany? Sprzedawca zapewniał, że jest bezwypadkowy, ma autentyczny przebieg lub/i nie wymaga poważnych napraw? Jeśli po zakupie okazało się, że jednak jest inaczej te informacje są dla Ciebie. Swoich praw możesz dochodzić niezależnie czy samochód kupiłeś od osoby prywatnej (na podstawie umowy sprzedaży pojazdu) czy od firmy (faktura VAT).

Warunki dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi

Nabywca może dochodzić swoich praw korzystając z rękojmi jeśli zostaną spełnione jednocześnie cztery warunki:

  • pojazd jest wadliwy,
  • wada lub jej przyczyna istniała w pojeździe w momencie jego sprzedaży
  • kupujący nie wiedział o wadzie przy zakupie,
  • wada nie jest wynikiem zwykłej eksploatacji pojazdu lub istnienie wady jest sprzeczne z wcześniejszymi zapewnieniami zbywcy.

Dochodząc swoich praw możesz żądać:

  • obniżenia ceny pojazdu,
  • odstąpienie od umowy i odzyskanie całej kwoty.
  • jeśli masz status konsumenta, możesz żądać wymiany lub naprawy pojazdu.

Pamiętaj, że jako kupujący możesz też dochodzić zwrotu poniesionych nakładów na pojazd kiedy był w Twoim władaniu, w tym również kosztów badań diagnostycznych i pomocy prawnej. Dlatego należy skrupulatnie dokumentować wszelkie naprawy i poniesione koszty (faktury, paragony).

Terminy

O wykrytej wadzie powinieneś zawiadomić sprzedawcę jak najszybciej po jej wykryciu. Kontakt ze sprzedawcą powinien odbywać się w formie listów poleconych lub poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (przy zachowaniu kopii wysyłanych pism). Pamiętaj, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec nabywcy, jeśli wada fizyczna została stwierdzona do dwóch lat od zawarcia umowy. Ponadto jeśli w wyżej wymienionym okresie odkryjemy wadę, to na wystosowanie roszczenia mamy rok od daty stwierdzenia wady (art. 568 k.c.). Podnoszenie roszczeń po wskazanych terminach będzie możliwe jeśli sprzedawca podstępnie zataił wadę.

Przed skierowaniem pozwu do sądu można spróbować wezwania do próby ugodowej. Bądź gotowy na to, że sprzedawca będzie zaprzeczał istnieniu wady w chwili transakcji lub grał na zwłokę. Dochodzenie roszczeń, nie oznacza, że nie możesz korzystać z pojazdu. Natomiast decydując się na wniesienie powództwa, warto zlecić to zadanie prawnikowi.

Podstawy prawne rękojmi

Poniżej paragrafy kodeksu cywilnego pomocne przy dochodzeniu swoich praw od sprzedającego.

Art. 556.
§ 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
§ 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

Art. 557.
§ 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Art. 563.
§ 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. (…).
§ 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.

Art. 566.
§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

Art. 568.
§ 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1. (…).

Art. 576.
§ 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
§ 2. Upływ powyższego terminu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.
§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jego upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

×

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Klikając w dowolnym miejscu tej strony albo w “X”, zgadzasz się na przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie oraz na uzyskiwanie dostępu do nich. Pliki cookie są używane do personalizowania zawartości strony oraz dostarczania reklam. Więcej: (polityka cookies).